ဂိမွာန္ဦးမို့ေပ်ာ္လို႔ျမဴးသည္ | | CRBT
0-02-06-f26a148fc35a4bd6e9ed0e7c9243397a8e4ce08d45ddc7fce193df7b4c91c490_1c6d9438de23a4

ဂိမွာန္ဦးမို့ေပ်ာ္လို႔ျမဴးသည္